Wspólnota Apostolstwa Powołań w naszej parafii liczy dwanaście osób. Spotkania odbywają się raz na dwa miesiące i maja charakter formacyjny. Najważniejszym źródłem dla duchowego rozwoju wspólnoty jest rozważane Słowo Boże. Głównym zadaniem Apostolstwa jest wspieranie powołań w  parafii i całym Kościele. W pierwsze czwartki miesiąca grupa prowadzi Godzinę Świętą, modli się za Ojca Świętego oraz o liczne powołania.

DEKRET
Ojciec   Święty   Jan   Paweł   II   w   Adhortacji   „Pastores   dabo vobis” z dnia 25 marca 1992 r. mówi: „Istnieje dziś szczególna konieczność,   aby   rozpowszechniło   się   przekonanie,   że   troska o   powołania   jest   łaską   i   odpowiedzialnością   powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła. Sobór Watykański II bardzo   wyraźnie   stwierdził,   że   obowiązek   budzenia   powołań ciąży   na   całej   społeczności   chrześcijańskiej,   która   winna spełniać   go   przede   wszystkim   przez   życie   w   pełni chrześcijańskie”.
Zadaniem   Biskupa   jest   wspomaganie   i   koordynowanie różnych inicjatyw powołaniowych w diecezji (Optatam totius, 2).
Dlatego   mając   na   względzie   nauczanie   Chrystusa   i   Kościoła powołuję niniejszym na terenie diecezji gliwickiej APOSTOLAT WSPIERANIA POWOŁAŃ
im. Ks. Teodora Christopha

Celem Apostolatu jest duchowa i materialna troska o nowe powołania   kapłańskie   i   zakonne   oraz   stała   modlitwa   o uświęcenie kapłanów i osób życia konsekrowanego.
Patronem   Apostolatu   ustanawiam   świątobliwego   ks. Teodora Christopha (1839-1893), duszpasterza w Miasteczku Śląskim.
Gliwice, dnia 1 czerwca 1999 r.

CELE I ZADANIA:
1.
Celem Apostolatu jest troska o powołania kapłańskie i zakonne.
2.
Członkiem Apostolatu, może zostać osoba wierząca zatroskana o sprawy Kościoła i pełnienie Jego posłannictwa w świecie.
3.
Członkiem Apostolatu zostaje się przez złożenie odpowiedniej deklaracji potwierdzającej jego cele i zobowiązania.
4.
Członkowie Apostolatu zostają wpisani do Księgi Pamiątkowej Diecezjalnego   Ośrodka   Powołań   w   Miasteczku   Śląskim   oraz  w naszym Wyższym Seminarium Duchownym.
5.
Członkowie Apostolatu gromadzą się, w miarę możliwości, raz w miesiącu na wspólnej modlitwie. Zalecanym dniem spotkań jest pierwszy czwartek lub pierwsza sobota miesiąca.
6.
Członkowie   Apostolatu   biorą   udział   w   spotkaniach formacyjnych, na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym.
7.
Parafialna   grupa   Apostolatu   wybiera   ze   swojego   grona animatora, którego zatwierdza ksiądz proboszcz.
8.
Członkowie Apostolatu utrzymują duchową więź z Seminarium Duchownym,   zaś   animator   troszczy   się   o   to,   by   w   gablotkach parafialnych były podawane aktualne informacje o życiu WSD.
9.
Działalność Parafialnego Koła Apostolatu winna się szczególnie zaznaczyć w czasie Kwartalnych Dni Modlitw o Powołania do Służby w Kościele.
10.
Za wszystkich Członków Apostolatu i za dobrodziejów Wyższego Seminarium Duchownego, w każdy pierwszy czwartek miesiąca jest odprawiana Msza Święta.
/-/ Ks. Bp Jan Wieczorek

 

Ksiądz Teodor Christoph urodził się 4 VIII 1839 r. w Sobocisku (Zottwitz) koło Oławy, na Dolnym Śląsku jako syn  miejscowego  nauczyciela  i organisty Franciszek Christopha i jego żony  Franciszki z domu Klinke. Podczas chrztu świętego, udzielonego mu w ósmym dniu życia (12 VIII 1839) r. w miejscowym kościele parafialnym, otrzymał imiona: Franciszek Antoni Teodor. Imię "Teodor" zostało w metryce podkreślone jako najczęściej używane. W 1855 roku zmarł Ojciec ks. Theodora, w następnym roku stracił także Matkę. W 29 roku swego życia napisał w życiorysie, że śmierć rodziców odczuł bardzo boleśnie ("quos morte amisisse valde lugeo"). Pozostało mu tylko wsparcie rodzeństwa, zwłaszcza starszego brata Adalberta, który był księdzem, a także pomoc życzliwych ludzi. Dzięki pomocy Sióstr Elżbietanek, u których mieszkał we Wrocławiu, ukończył Gimnazjum. Interesowal się gornictwem, ciekawe światło na jego wczesne zainteresowanie tym tematem  rzuca dokument Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z dnia 22 XI 1860 roku, z którego wynika, że już od października 1858 r. (egzamin dojrzałości złożył we Wrocławiu dopiero 18 VIII 1859 roku) przebywał na terenie górnośląskiego okręgu górniczego i już 27 grudnia tego roku tj. zaledwie 3 miesiące po maturze, złożył wymagany egzamin górniczy i został przyjęty do pracy.

Lata 1858-1860 Theodora Christopha były związane z górnictwem, jednak  doszedł do przekonania, że nie jest to jego właściwe powołanie. Jednak bezpośrednią przyczyną odejścia od górnictwa  był wypadek przy pracy i zranienie nogi, o którym wspomniał później swoim uczniom.

19 listopada 1860 r. został immatrykulowany na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczął roczny pobyt w alumnacie, będący bezpośrednim przygotowaniem do kapłaństwa.

Wszystkie święcenia kapłańskie, zarówno niższe jak i wyższe, przyjął ks. Christoph z rąk księcia biskupa Henryka Foerstera.

Tonsurę i święcenia niższe otrzymał dnia 21 grudnia 1863 roku, subdiakonat - 9 kwietnia następnego roku, diakonat - 21 maja, a prezbiterat - 28 czerwca 1864 roku.

Dnia 22 X 1864 r. z Kurii Biskupiej we Wrocławiu, wysłano księdzu Teodorowi, przebywającemu po prymicjach w rodzinnym Sobocisku (Zottwitz), dekret powołujący go na stanowisko wikarego parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie.

Oprócz zwykłej pracy duszpasterskiej, katechezy dla dzieci, nauczania wiernych, słuchania spowiedzi, odprawiania Mszy św., ks. Christoph rzucił się w wir pracy stowarzyszeniowej, pogłębiając swoją znajomość języka polskiego.

Zdrowie ks. Christopha stale jednak się pogarszało. Po przeżytej zimie, ponownie, 13 maja 1871 roku zwraca się do Generalnego Wikariatu z prośbą o udzielenie mu urlopu celem podratowania zdrowia i dołącza świadectwo lekarskie, wystawione przez Królewskiego Radcę Sanitarnego dr Bornenbacha. Zaznaczono w nim m.in.: "Na podstawie badania lekarskiego i obserwacji ks. wikariusza Teodora Christopha stwierdzam w ścisłej prawdzie, zgodnie z obowiązkiem, wg mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z sumieniem, że ks. Christoph cierpi na ciężki chroniczny katar płuc i znaczne wydzieliny i dlatego wymaga starannej oszczędności, ochrony i stałej lekarskiej opieki i musi się także powstrzymać od długiego i trwałego mówienia i od każdego przeziębienia, które w tutejszym bardzo zimnym powietrzu, w kościele jest prawie nie do uniknięcia".

Podczas pobytu księcia biskupa Henryka Foerstera w Krapkowicach i Dobrej z okazji udzielania sakramentu bierzmowania, została też poruszona sprawa choroby ks. Christopha. Ks. biskup obiecał mu wtedy przekazać małą, samodzielną placówkę. Stało się to tego samego roku, gdy ks. Teodor Christoph został mianowany lokalistą w Miasteczku Śląskim (1871-1893).

W sierpniu 1871 roku, ks. Christoph rozpoczął remont szkoły, który ukończył w listopadzie tego roku. Oprócz budowlanych remontów zajął się duchowym odnowieniem parafii, którą przeprowadził w czasie misji, trwających od 5 do 15 stycznia 1872 roku. Sprowadził do Miasteczka Śląskiego siostry służebniczki, w celu pomocy biednym i cierpiącym. Pomagał w zdobyciu wykształcenia młodym chłopcom z ubogich rodzin, nie patrząc na pochodzenie i wyznanie.

Ksiądz Christoph zajął się odnowieniem i poszerzeniem cmentarza, którego uroczyste poświęcenie przez Komisarza Biskupiego ks. Purkopa nastąpiło 3 listopada 1872 roku.

Jego wielką troską był też rozwój kultu Maryjnego. Bardzo uroczyście obchodzono co roku tradycyjne Święto 7 Boleści N.M.P. 4 IV 1872 roku Mszę św. celebrował ks. Purkop, kazanie wygłosił ks. wikary z Żyglina, a przy spowiedzi wiernych pomagali księża z Tarnowskich Gór, Rept, Lubszy, Radzionkowa, Starych Tarnowic i Piekar. Ks. Teodor Christoph, pełen zapału i entuzjazmu duszpasterskiego przez przeszło 20 lat służył tutejszemu ludowi, aż do chwili swojej świątobliwej śmierci.

10 lutego 1893 r. zmarł ks. proboszcz honoris causa, lokalista, Teodor Christoph, pobożny i świątobliwy kapłan, kapłan rzeczywiście według Serca Bożego "sacerdos vere secundum cor Dei" i został pochowany 15 II 1893 r. przez księdza proboszcza i dziekana z Piekar. Spoczął na cmentarzu w Miasteczku Śląskim.

Z akt dotyczących Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy wynika, że śp. ks. Teodor Christoph, przed swoją śmiercią ustanowił to zgromadzenie swoim wyłącznym spadkobiercą. Dotyczyło to nie tylko pozostawionego "majątku", ale także parceli na której założono Klasztor Sióstr w Miasteczku Śląskim. Podczas ostatniej choroby księdza, nie zdołano wszystkiego uregulować w administracji państwowej, dlatego też główny kurator Zgromadzenia, ks. dz. Glowatzki z Wysokiej, korespondując z Generalnym Wikariatem we Wrocławiu i Królewskim Urzędem Katastralnym, wspomina o w/w testamencie i ostatecznie załatwił sprawy własnościowe Zgromadzenia Sióstr w Miasteczku Śląskim (Akta dotyczące Sióstr - w Kurii w Gliwicach).

Źródło: Theodor Christoph – wydał ks. Alojzy Koziełek

Diecezja Gliwicka – Ks. T.Christoph – Życie i działalność

Oprac. Irena Lukosz Kowalska.

Facebook Twitter Google+ Pinterest